RM-SYSTÉM»Události»KDYNIUM a. s. - Valná hromada

KDYNIUM a. s. - Valná hromada

23.05.2013 10:50
Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s. Sídlo: ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice IČ: 45357293 zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. června 2013 od 13:30 hodin v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
  4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na úhradu ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
  5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na úhradu ztráty, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
  6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a úhrady ztráty a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
  7. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013.
  8. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
  9. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 13. červen 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Podrobnější informace k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy