RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada 24.6.2013

Řádná valná hromada 24.6.2013

23.05.2013 10:15
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČ: 60194120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s § 184a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 24. června 2013 od 11.00 hodin v Divadle Gong na adrese Sokolovská 191, Praha 9 (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
  6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
  7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  8. Volba člena dozorčí rady společnosti
  9. Závěr

Více informací v přiložených dokumentech nebo na webu emitenta.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy