RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí o výši a vyplácení dividend za rok 2012

Rozhodnutí o výši a vyplácení dividend za rok 2012

20.05.2013 08:39
Predstavenstvo akciové spolecnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSC 657 02, IC: 49970607 oznamuje, že rádná valná hromada konaná dne 30. dubna 2013 schválila výplatu dividend za rok 2012.

1. Výše dividendy: Výše dividendy na jednu akcii pred zdanením je 1 040,- Kc.
2. Rozhodný den: Dividenda bude vyplacena akcionárum, kterí vlastní akcie krozhodnému
dni 23. 4. 2013.
3. Termín splatnosti dividendy: Dividenda je splatná do 1 mesíce ode dne konání valné hromady, tj. do 30. 5. 2013. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezavinený
spolecností nebude spolecnost hradit. Právo na dividendu se promlcuje po uplynutí zákonné lhuty, zacínající dnem 31. 5. 2013.
4. Místo a zpusob výplaty dividendy: Výplata bude provedena prostrednictvím služeb spolecnosti ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora (dále jen „distributor") takto:

Výplata bude provedena prostrednictvím služeb spolecnosti
ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora
(dále jen „distributor") takto:

a) První výplata dividendy
První výplata dividendy bude provedena na náklady a nebezpecí spolecnosti. Akcionár odpovídá za správnost údaju vedených o nem vcentrální evidenci cenných papíru.

- Tuzemským akcionárum fyzickým osobám, jejichž dividenda po zdanení neprekrocí cástku, ukteré je povinnost provést platbu bezhotovostne, bude dividenda zaslána prostrednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou vcentrální evidenci cenných
papíru krozhodnému dni.
- Tuzemským akcionárum právnickým osobám sdividendou po zdanení do cástky 5 000,- Kc vcetne bude dividenda zaslána prostrednictvím poštovní poukázky na jejich adresu vedenou vcentrální evidenci cenných papíru krozhodnému dni.
- Tuzemským akcionárum fyzickým osobám, jejichž dividenda po zdanení prekrocila cástku, ukteré je povinnost provést platbu bezhotovostne a tuzemským akcionárum právnickým osobám sdividendou po zdanení nad cástku 5 000,- Kc bude dividenda prevedena na bankovní úcet.
- Zahranicním akcionárum fyzickým i právnickým osobám bude dividenda prevedena na bankovní úcet nebo zaslána prostrednictvím šekové poukázky na jejich adresu vedenou vcentrální evidenci cenných papíru krozhodnému dni. Zahranicním akcionárum bude
dividenda zdanena na základe smlouvy o zamezení dvojího zdanení, pokud predloží doklad otom, že jsou osobami majícími bydlište ci sídlo vdaném smluvním státe (danový domicil) a prohlášení, že jsou skutecnými vlastníky dividendy a že tato dividenda je podle danového
práva daného smluvního státu považována za jejich príjem.
- Nevyplacené dividendy za roky 2008, 2009, 2010 a 2011 budou pri dodržení výše uvedených ustanovení opetne zaslány soucasne s dividendou za rok 2012.

b) Opetná výplata dividendy
Akcionárum, kterým se nepodarí dividendu vyplatit (napr. zduvodu nesprávných údaju pro úcely výplaty dividendy nebo nevyzvednutí dividendy), bude dividenda opetne vyplacena na základe individuální žádosti akcionáre a jím sdelených výplatních dispozic, pricemž pro
postup pri opetné výplate dividendy platí výše popsané podmínky první výplaty primerene.
Úplné znení usnesení valné hromady o výplate dividendy je kdispozici u distributora dividendy a vsídle spolecnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy