RM-SYSTÉM»Události»Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o konání valné hromady

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o konání valné hromady

16.05.2013 17:23
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., sídlo: Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb, IČ: 45359113, svolává řádnou valnou hromadu (dále VH) na 25. června 2013 v 9:00 hodin do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně), Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4.

Program jednání:

 1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
 2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
 3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2012
 5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2012
 6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2012 a zprávy auditora
 7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
 8. Předložení a schválení auditora
 9. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2013 a další léta
 10. Ukončení VH

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

 • Aktiva celkem: 1 621 573
 • Dlouhodobý hmotný majetek: 1 176 228
 • Oběžná aktiva: 123 124
 • Základní kapitál: 422 756
 • Vlastní kapitál: 1 347 341
 • Výsledek hospodaření běžného účetního období: 79 028
 • Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží: 773 291


Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby, které jsou jako akcionáři zapsány v registru CDCP k závěru rozhodného dne 18. června 2013.

Registrace účastníků VH bude probíhat v místě jejího konání od 8:30 hodin.

Právnická osoba - statutární orgán akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a platným notářsky ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; zástupce statutárního orgánu se navíc prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Fyzická osoba - akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce akcionáře se navíc prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Materiály předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 24. května 2013 v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Tytéž materiály a hlasovací lístky obdrží každý účastník VH po zaregistrování. S jednou akcií je spojen při hlasování na VH vždy jeden hlas.

Účast na VH je na náklady akcionářů.

Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy