RM-SYSTÉM»Události»Pražská plynárenská, a.s. - Valná hromada

Pražská plynárenská, a.s. - Valná hromada

09.05.2013 13:37
Představenstvo akciové společnosti Pražská plynárenská, a.s., Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČ: 60193492, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337 (dále jen »Společnost«)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 7. 6. 2013 s časem zahájení od 14.00 hodin,
na adrese Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 s následujícím pořadem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2012 včetně stanoviska k řádné a konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2012 a informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012 a o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku
 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
 6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2012 a konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2012
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
 8. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. 5. 2013. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva mají akcionáři Společnosti, uvedení ve výpisu z emise k tomuto rozhodnému dni.

Prezence akcionářů:
Prezence akcionářů bude zahájena ve 13.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Při prezenci akcionáři - fyzické osoby předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiným dokladem, prokazujícím oprávněnost jednat za akcionáře - právnickou osobu. Zástupce akcionáře - právnické
osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a je povinen odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a dále se prokazuje originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, znějícím na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Informace k činnosti společnosti a materiály k projednávaným bodům budou k dispozici v informačním středisku před začátkem valné hromady.

Hlavní údaje řádné (nekonsolidované) účetní závěrky dle Českých účetních předpisů k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

 • Dlouhodobý majetek: 4 668 782
 • Oběžná aktiva: 7 274 636
 • Časové rozlišení: 14 242

Aktiva celkem: 11 957 660

 • Vlastní kapitál: 3 673 145
 • Cizí zdroje: 8 284 504
 • Časové rozlišení: 11

Pasiva celkem: 11 957 660

Výsledek hospodaření za účetní období:

 • 722 292 (před zdaněním)
 • 672 963 (po zdanění)


Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky dle IAS/IFRS k 31. 12. 2012
(v tis. Kč):

 • Dlouhodobá aktiva: 5 601 640
 • Krátkodobá aktiva: 9 124 526

Aktiva celkem: 14 726 166

 • Vlastní kapitál: 4 522 250
 • Dlouhodobé závazky: 1 335 089
 • Krátkodobé závazky: 8 868 827

Vlastní kapitál a závazky celkem: 14 726 166

Výsledek hospodaření za účetní období:

 • 765 697 (před zdaněním)
 • 635 854 (po zdanění)

Auditovaná řádná (nekonsolidovaná) a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, Výroční zpráva Společnosti, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 30 dnů před konáním řádné valné hromady, v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin, a dále i při jednání řádné valné hromady samotné.

Dopravní spojení - tram č. 11 nebo bus č. 188, zastávka »Plynárna Michle«, parkování automobilů je v areálu Společnosti zajištěno. Bližší informace je také možno získat na telefonním čísle 267 175 447.

Představenstvo společnosti
Pražská plynárenská, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy