RM-SYSTÉM»Události»Jihomoravská plynárenská, a.s. - zápis v OR (zapsáno 7.5.2013) - rozhodnutí mimořádné VH

Jihomoravská plynárenská, a.s. - zápis v OR (zapsáno 7.5.2013) - rozhodnutí mimořádné VH

09.05.2013 08:20

Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 29.04.2013 toto usnesení :

1. Společnost RWE Gas International N.V., se sídlem Willemsplein 4, 5211AK s-Hertogenbosch, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Brabantu, pod číslem spisu 34168241 (dále jen „Hlavní akcionář"),osvědčila výpisem ze svého účtu majitele investičních nástrojů z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, že vlastní 499.155 ks kmenových akcií na jméno, ISIN CZ0008467032, a 978.182 ks kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005078956, vydaných společností Jihomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 499 70 607, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 1246 (dále jen „Společnost"), všechny v zaknihované podobě a o jmenovité hodnotě 1.800,-Kč, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,95% základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 98,95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.

3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 11.090 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.800 Kč, ISIN CZ0008467032 a ISIN CZ0005078956. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 224-19/2013 ze dne 02.04.2013, vypracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ 24664651, podle kterého znalec považuje částku 11.090 Kč za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů Společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům Společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 1.040 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši Hlavní akcionář informoval znalce.

4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu vlastnického práva k akciím Společnosti Hlavního akcionáře na účtu majitele investičních nástrojů v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchodní banku, a.s.. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy