RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.

Oznámení o konání valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.

06.05.2013 13:47
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1520, IČ 45273758 svolává řádnou valnou hromadu na den 7. června 2013 od 13.00 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13, v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. květen 2013.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.


Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012
 6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2012 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
 8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2012
 9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
 10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
 11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 12. Volba člena představenstva
 13. Volba člena dozorčí rady
 14. Volba auditora účetních závěrek a volba auditora skupiny pro rok 2013 až 2015
 15. Volba členů výboru pro audit
 16. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
 17. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
 18. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy