RM-SYSTÉM»Události»KB - Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

KB - Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

24.04.2013 16:54

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ
Usnesení první
Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a.s., podle návrhu předloženého představenstvem.
Usnesení druhé
Valná hromada volí:

  • za předsedu valné hromady Pavla Henzla
  • za zapisovatele Marcelu Ulrichovou
  • za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha
  • za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

 

BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2012; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODST. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ
Usnesení třetí
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2012 předloženou a přednesenou představenstvem.
Stanovisko představenstva:
Akcionářům je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozdána Vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) uvedeného zákona. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje.


BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012
Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.


BOD 5: VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012 A VYJÁDŘENÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDCÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODST. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ
Stanovisko představenstva:
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 66a odst. 10, § 198 a § 201 odst. 1 obchodního zákoníku předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.


BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDCÍCH JEHO ČINNOSTI
Stanovisko představenstva:
Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit zřízeném valnou hromadou na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, jehož působnost je upravena tímto zákonem a stanovami banky. O této zprávě se nehlasuje.


BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012
Usnesení čtvrté
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2012 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2012.


BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012
Usnesení páté
Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2012 v celkové výši 12 247 540 349,08 Kč takto:
Dividendy 8 742 265 960,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let 3 505 274 389,08 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2013. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2013.
Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2012 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 17. dubna 2013.


BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012
Usnesení šesté
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2012 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2012.


BOD 10: PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ
Usnesení sedmé:
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Laurent Goutard, datum narození 13. 5. 1961, 15 Ter rue de Tourville, 78100, Saint Germain en Laye, Francouzská republika, s účinností od 1. května 2013.
Usnesení osmé:
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laube, datum narození 8.7.1949, Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 1. května 2013.
Usnesení deváté:
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. 4. 1954, Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014 Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.
Usnesení desáté:
Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. 8. 1960, Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, Francouzská republika, s účinností od 1. května 2013.


BOD 11: PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE VÝBORU PRO AUDIT
Usnesení jedenácté:
Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Laube, datum narození 8.7.1949, Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 30. dubna 2013.
Usnesení dvanácté:
Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. 4. 1954, Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014 Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.
Usnesení třinácté:
Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. 8. 1960, Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008, Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.


BOD 12: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ
Usnesení čtrnácté:
Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:
- nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč, - nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000,- Kč za jeden kus,

  • doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
  • banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d)
  • obchodního zákoníku,
  • banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

 

BOD 13: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU
Usnesení patnácté:
Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2013 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy