RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

24.04.2013 14:24
Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., Sídlo: Vrbátky č.p. 65, PSČ 798 13 IČ: 46900187, oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 11. 6. 2013 v 9.00 hodin v sídle společnosti

s tímto programem jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
 3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2012, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
 4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na rozdělení zisku.
 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012.
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
 7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
 8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2013.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 4. 6. 2013.

Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin.

Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

Akcionáři-právnické osoby se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Upozornění: Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

Řádná účetní závěrka za rok 2012 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 10. 6. 2013 v době od 8.00 do 12.00 hodin a v den konání valné hromady v době od 6.30 hodin do ukončení valné hromady, a to vždy v sídle společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem 932 517

 • Pohled. za ups.kap. 0
 • Stálá aktiva 306 398
 • Oběžná aktiva 625 597
 • Ostatní aktiva 522

 

Pasiva celkem 932 517

 • Vlastní kapitál 714 090
 • Cizí zdroje 218 387
 • Rezervy 0
 • Ostatní pasiva 40

Provozní výnosy 871 413
Provozní náklady 738 765
Provozní zisk 132 648
Fin. výsledek a daně 26 858
Čistý zisk 105 790


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy