RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se bude konat 23.5.2013

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se bude konat 23.5.2013

24.04.2013 14:09
Představenstvo akciové společnosti KAROSERIA a.s., Sídlo: Brno, Heršpická 758/13, IČ: 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, oznamuje, že svolává na den 23. května 2013 ve 14.00 hodin řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí).

Pořad jednání:

 1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
 2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, její projednání a schválení, včetně předložení zprávy představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
 5. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012
 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
 7. Projednání a schválení rozdělení zisku
 8. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
 9. Volba výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a schválení jejich odměn
 10. Snížení základního kapitálu společnosti
 11. Výkup vlastních akcií společnosti v rozsahu do 5 % základního kapitálu
 12. Změna Stanov společnosti
 13. Závěr

Prezence bude zahájena ve 13.30 hodin.
Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 16. květen 2013. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. jako majitelé akcií společnosti KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2012 po zdanění (v tis. Kč):

Aktiva 760 897

 • Dlouhodobý nehmotný majetek 1 705
 • Dlouhodobý hmotný majetek 519 660
 • Dlouhodobý finanční majetek 157 527
 • Krátkodobá aktiva 82 005

Pasiva celkem 760 897

Vlastní kapitál 458 231

z toho: 113 718

 • základní kapitál 210 705
 • vlastní akcie - 8 506
 • přecenění finančních investic 113 718
 • ostatní fondy 17 250
 • hospodářský výsledek minulých let 117 324
 • hospodářský výsledek běžného období 7 740
 • Menšinový základní kapitál 37 135
 • Ostatní menšinový kapitál - 12 036
 • Menšinový hospodářský výsledek 1 531

Závazky 276 036

Výnosy: 228 902
Náklady: 218 236
HV před zdaněním: 10 666

Daň z příjmu: 1 395


Společnost vykupuje vlastní akcie na základě rozhodnutí VH z 3. 6. 2011.

Hlavní údaje individuální účetní závěrky k 31. 12. 2012 po zdanění (v tis. Kč):

Aktiva 653 475

 • Dlouhodobý nehmotný majetek 1 705
 • Dlouhodobý hmotný majetek 387 316
 • Dlouhodobý finanční majetek 200 745
 • Krátkodobá aktiva 63 709

Pasiva celkem 653 475

Vlastní kapitál 432 281

z toho:

 • základní kapitál 210 705
 • vlastní akcie - 8 506
 • přecenění finančních investic 113 718
 • ostatní fondy 17 250
 • hospodářský výsledek minulých let 86 063
 • hospodářský výsledek běžného období 13 051

Závazky 221 194

Výnosy: 139 666
Náklady: 125 992
HV před zdaněním: 13 674

Daň z příjmu: 0
Odl. daňový závazek 623

Základní kapitál společnosti činí 210.705.000,00 Kč a je rozdělen na 210 705 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas. Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné.

Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti KAROSERIA a.s. zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2012 ovládané osobě způsobena ujma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup (www.karoseria.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese info@karoseria.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává. Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz (v sekci Pro akcionáře).

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a zřízení nové živnosti »Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence«. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov na svoje náklady a nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Společnost umožňuje nahlédnout do všech dokumentů týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.


Představenstvo společnosti
KAROSERIA a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy