RM-SYSTÉM»Události»Česká spořitelna - Oznámení o výplatě dividend

Česká spořitelna - Oznámení o výplatě dividend

24.04.2013 13:37
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, v souladu s ustanovením § 178 odst. 9 bchodního zákoníku oznamuje

že řádná valná hromada České spořitelny, a.s. dne 22.4.2013 rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a nerozděleného zisku předchozích let a jeho použití na výplatu dividend ve výši 7 600 mil Kč, tj. 50 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 22.4.2013, 24.00 hod. Dividenda je splatná dnem 1.6.2013 a to tak, že:

 

1) V případě akcionářů, kteří mají na svém majetkovém účtu v evidenci vedené centrálním depozitářem zapsány správce cenných papírů, bude zasláno na adresu zapsaných správců cenných papírů obyčejnou poštovní zásilkou sdělení o výplatě dividend spolu se žádostí o sdělení zúčtovacích údajů s tím, že účet musí být veden u peněžního ústavu na území České republiky. V případě, že tito akcionáři mají sídlo v zemi, na kterou se vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, je nutno přiložit potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, ve kterém je dividenda vyplácena a Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví vyplácených dividend. U všech ostatních akcionářů musí správce předložit čestné prohlášení o jejich daňové rezidenci. Současně budou tito akcionáři prostřednictvím zapsaných správců cenných papírů upozorněni na to, že v případě nedodání těchto dokumentů bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných zákonů České republiky.


2) Akcionářům-fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky bude zasláno na jejich adresy obyčejnou poštovní zásilkou sdělení o výplatě dividend. Akcionářům budou dividendy vyplaceny v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny, a.s. po předložení průkazu totožnosti nebo na jejich žádost bezhotovostním způsobem na účet vedený u peněžního ústavu na území České republiky. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, plné moci, a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře s jeho úředně ověřeným podpisem, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny.

3) Akcionářům-právnickým osobám se sídlem na území České republiky bude zasláno na jejich adresy obyčejnou poštovní zásilkou sdělení o výplatě dividend spolu se žádostí o sdělení zúčtovacích údajů s tím, že účet musí být veden u peněžního ústavu na území České republiky a výpisu z obchodního rejstříku (ne starším 6-ti měsíců). Zúčtovací údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem takové právnické osoby. Po obdržení všech údajů bude provedena výplata dividendy bezhotovostním převodem na takto sdělený účet.


4) Akcionářům-fyzickým osobám s trvalým pobytem mimo území České republiky včetně akcionářů-fyzických osob s trvalým pobytem ve Slovenské republice nezastupovaným správci cenných papírů budou dividendy vyplaceny v hotovosti na kterékoliv pobočce České spořitelny a.s. po předložení průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti, plné moci, a čestného prohlášení o daňové rezidenci akcionáře s jeho úředně ověřeným podpisem, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Těmto akcionářům mohou být dividendy vyplaceny také bezhotovostním způsobem na základě jejich žádosti s uvedením zúčtovacích údajů na účet vedený u peněžního ústavu na území České republiky. Podpis na žádosti o výplatu dividend musí být úředně ověřen.Tito akcionáři mají povinnost předložit potvrzení o jejich daňovém domicilu a Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví vyplácených dividend. Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí tyto dokumenty akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. V případě nepředložení uvedených dokumentů bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných zákonů České republiky.


5) Akcionářům-právnickým osobám se sídlem mimo území České republiky nezastupovaným správci cenných papírů bude zasláno na jejich adresy obyčejnou poštovní zásilkou sdělení o výplatě dividend spolu se žádostí o sdělení zúčtovacích údajů s tím, že účet musí být veden u peněžního ústavu na území České republiky. Těmto osobám bude dále stanovena povinnost předložit potvrzení o jejich daňovém domicilu a Prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví vyplácených dividend. Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí tyto dokumenty akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení obsahujícího Zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Tyto osoby budou dále upozorněny na to, že v případě nepředložení uvedených dokumentů bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných zákonů České republiky.

Další informace o výplatě dividend je možno získat v České spořitelně, a.s. na e-mailové adrese nsmidova@csas.cz nebo na telefonních číslech 224 995 433, 224 995 478.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.