RM-SYSTÉM»Události»Telefónica Czech Republic, a.s. – Přehled usnesení přijatých na řádné valné hromadě konané dne 22.4.

Telefónica Czech Republic, a.s. – Přehled usnesení přijatých na řádné valné hromadě konané dne 22.4.

23.04.2013 13:18
 • Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 • Schválení účetních závěrek společnosti za rok 2012
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, rozdělení emisního ážia a případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti
 • Rozhodnutí o změně stanov společnosti
 • Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2013
 • Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
 • Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady
 • Rozhodnutí o změně pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit
 • Volba členů dozorčí rady společnosti
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
 • Volba členů a náhradních členů výboru pro audit
 • Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy