RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

Valná hromada společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.

03.04.2013 17:25
Představenstvo akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Sídlo: Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 IČ: 49970607 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1246 (dále jen »společnost«) svolává řádnou valnou hromadu na úterý 30. dubna 2013 od 10.00 hodin do velké zasedací místnosti v sídle společnosti v Brně, Plynárenská 499/1

s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
  4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2012, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, účetní závěrky za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů
  6. Závěr


Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 23. duben 2013. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se všichni akcionáři společnosti a jejich oprávnění zmocněnci, členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Valné hromady jsou oprávněni se osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jejich jménem nebo prostřednictvím zástupce účastnit akcionáři mající zaknihované akcie na majitele a akcionáři mající zaknihované akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Akcionář - fyzická osoba se může účastnit valné hromady osobně, nebo může být zastoupen zástupcem. Akcionář - fyzická osoba se prokáže svým průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem či doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionář - právnická osoba se může účastnit valné hromady prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem, nebo může být zastoupen zástupcem. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře - právnické osoby se prokáží svým průkazem totožnosti a odevzdají aktuální platný výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován.

Zástupce akcionáře - právnické osoby se prokáže svým průkazem totožnosti a odevzdá aktuální výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, a plnou moc podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem akcionáře.

Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem
do českého jazyka. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států i superlegalizovány či apostilovány.
Výpisy z obchodních ci jiných rejstříků musí být předloženy v originálech či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích státu i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisu se přiměřeně použijí ustanovení
o ověřování podpisu na plných mocích.

Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře - právnické osoby.

Pokud je akcionářem - právnickou osobou obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích.

Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papíru ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů.

Za splnění podmínek stanovených Obchodním zákoníkem může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti.

Informace pro akcionáře včetně písemných podkladu pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle 532 227 505. Náklady spojené s účastí na valné hromadě společnost nehradí.

Další informace obsaženy v obchodním věstníku.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy