RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada dne 9.5.2013 v Ostravě

Řádná valná hromada dne 9.5.2013 v Ostravě

03.04.2013 14:43
Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíle B, vložce 347 svolává řádnou VALNOU HROMADU na 9. květen 2013 od 10.00 hodin do hotelu Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Ostrava, Tyršova 6, 701 38 Ostrava

Pořad jednání:Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Prezentace těchto materiálů:
a) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
b) Řádná účetní závěrka za rok 2012.
5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku za rok 2012 a stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.
7. Schválení
a) výroční zprávy za rok 2012, řádné účetní závěrky za rok 2012
b) rozdělení zisku dosaženého za rok 2012 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013 včetně výroční zprávy za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) za rok 2013.
9. Volba 3 členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady včetně rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce.
10. Schválení smlouvy o výkonu fukce členky dozorčí rady zvolené zaměstnanci společnosti včetně rozhodnutí o odměňování za výkon této funkce.
11. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce člena dozorčí rady pro náhradní členy dozorčí rady jmenované dne 11. 1. 2013 dozorčí radou dle čl. 24, bodu 5 stanov společnosti na dobu do konání valné hromady.
12. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy