RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (CZ + ENG)

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s. (CZ + ENG)

26.03.2013 09:35
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ: 14803534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 627, (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“)

akcionářů, která se bude konat dne 26. dubna 2013 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti s tímto pořadem jednání:

  1. Zahájení valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2012, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku za rok 2012 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
  4. Zpráva dozorčí rady;
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2012, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2012 a nerozděleného zisku z minulých let, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
  6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
  7. Volba členů výboru pro audit;
  8. Určení auditora společnosti;
  9. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru mezi společností jako věřitelem a Philip Morris International Inc. jako dlužníkem dle §193 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  10. Závěr valné hromady.

Další informace v přiložených dokumentech

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy