RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti FAGRON a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti FAGRON a.s.

20.03.2013 14:43
Představenstvo společnosti FAGRON a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 17.4.2013 od 8.00 hod. v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Odvolání členky představenstva Ann De Smedt.
6. Volba nových členů představenstva.
7. Odvolání členů dozorčí rady Hermana Jana Corstanje a Franciscuse Adrianuse Maria Gerarduse Verbakela.
8. Volba nových členů dozorčí rady.
9. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a přednesení zprávy o ovládacích vztazích.
10. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2012.
11. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o ovládacích vztazích.
12. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2012.
13. Schválení návrhu na určení auditora společnosti pro rok 2013 podle ust. § 17 zák. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
14. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 7.30 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni, kterým je 10.4.2013 (sedmý den předcházející konání valné hromady).

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán jako majitel cenných papírů na výpisu z evidence emise vystaveném CDCP (Centrální depozitář cenných papírů).

Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři-fyzické osoby jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře-právnické osoby jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, který nesmí být starší 3 měsíců. Zplnomocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění, přičemž podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zplnomocněným zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady. Akcionáři se dostaví v předstihu tak, aby se stihli zaregistrovat u prezence.

Výroční zpráva společnosti za rok 2012 a všechny předkládané dokumenty budou pro akcionáře připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00, v pracovní dny od 8.00 h do 14.00 h až do doby konání valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva k 31.12.2012

Dlouhodobý majetek: 132 632

Oběžná aktiva: 125 536

Časové rozlišení: 61

Aktiva celkem: 258 229

 

Pasiva k 31.12.2012
Vlastní kapitál: 211 285
Cizí zdroje: 46 927
Časové rozlišení: 17
Pasiva celkem: 258 229

Celkové výnosy: 288 224
Celkové náklady: 287 123

Výsledek hospodaření za účetní období: 1 101


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy