RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

20.03.2013 13:18
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783 oznamuje všem svým akcionářům, že ve smyslu ustanovení § 184a a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znení a článku 11 stanov společnosti svolává na pátek 26.4.2013 v 10:00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního areálu Pisárky, Pisárecká 1, Brno, XXI. řádnou valnou hromadu

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012.
  4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady, pojištění odpovědnosti členů představenstva a dozočí rady.
  5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2012, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2012.
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o pojištění odpovědností členů představenstva a dozorčí rady.
  7. Volba člena představenstva.
  8. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
  9. Změna stanov společnosti - čl. 16, bod 2 a čl. 23, bod 2
  10. Závěr valné hromady

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy