RM-SYSTÉM»Události»Oznámení regulátorům - doplňující informace k mimořádné valné hromadě

Oznámení regulátorům - doplňující informace k mimořádné valné hromadě

04.03.2013 15:03
Praha / Budapešť, 1. března 2013 - Společnost AAA Auto Group N.V. („Společnost") svolala 14. února 2013 mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se měla konat 29. března 2013 na adrese World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.B., Triport 3, 7. Patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer v Nizozemsku.

Společnost informuje, že z důvodu rekonstrukčních prací v místě původně oznámeného konání mimořádné valné hromady (viz výše) se bude tato svolaná mimořádná valná hromada konat 29. března 2013 na adrese Luchthaven Schiphol, ExchangeAvenue,konferenčnísálStaetenI&II, Evert v/d Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, Nizozemsko.

Oproti původní pozvánce na mimořádnou valnou hromadu se původní reference na datum 1. března 2013, respektive na datum 4. března 2013 v odstavcích Držitelé Obchodovaných akcií, Držitelé Neobchodovaných akcií a Plná moc a pokyn k hlasování mění na datum 22. Března 2013.

Aniž by byly dotčeny příslušné požadavky stanovené v původní pozvánce na mimořádnou valnou hromadu, Společnost potvrzuje následující:

- registrační datum pro držitele akcií obchodovaných na „book-entry" systému Euroclear Netherlands (Obchodované akcie), kteří si přejí účastnit se mimořádné valné hromady a hlasovat na ní, je 1. března 2013 (Rozhodný den);

- držitelé Obchodovaných akcií Společnosti, kteří si přejí účastnit se mimořádné valné hromady a hlasovat na ní, musí doručit písemné potvrzení patřičného obchodníka s cennými papíry nebo své banky, které potvrzuje, že (i) držitel vlastní určitý počet Obchodovaných akcií, a (ii) držitel vlastní tyto akcie k Rozhodnému dni, nejpozději 22. března 2013 do 9:00 hodin na registrovanou adresu Společnosti Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika.

- držitelé akcií Společnosti neobchodovaných na „book-entry" systému u Euroclear Netherlands, kteří si přejí navštívit mimořádnou valnou hromadu a hlasovat na ní, mohou o toto písemně požádat Společnost nejpozději do 22. března 2013 do 9:00 hodin na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika;

- pokud si akcionáři přejí být zastoupeni na mimořádné valné hromadě na základě plné moci, je nutné, aby příslušná plná moc udělená akcionářem (formulář na vyžádání u Společnosti, nebo přímo na webových stránkách Společnosti) byla doručena představenstvu Společnosti nejpozději 22. března 2013 do 9:00 hodin na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika.

Komukoliv, kdo si přeje účastnit se mimořádné valné hromady a hlasovat na ní, bude účast a možnost hlasovat poskytnuta pouze pokud předloží nejpozději před zahájením mimořádné valné hromady dostatečný důkaz, že (i) je osobou registrovanou na mimořádnou valnou hromadu (přičemž takovým důkazem může být doklad totožnosti, např. cestovní doklad), nebo (ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu (např. řádně podepsaná plná moc a cestovní doklad).

Web emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.