RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

19.12.2012 14:41

Východočeská plynárenská, a.s.
se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04, IČ: 601 08 789,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1025 (dále také „společnost") svolává, na základě žádosti akcionáře majícího akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat 11. ledna 2013 v 10.00 hodin
v salonku EA Hotelu Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové.
Pořad jednání mimořádné valné hromady:


1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Udělení souhlasu k uzavření smlouvy o převodu 100% obchodního podílu ve společnosti VČP Net, s.r.o., společnosti RWE Grid Holding, a.s.
3. Volba a odvolání člena dozorčí rady.
4. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Rozhodným
dnem k účasti na valné hromadě je 4. leden 2013. Právo účastnit se a právo hlasovat na mimořádné valné
hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

 

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy