RM-SYSTÉM»Události»Výsledky jednání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 18.12.2012

Výsledky jednání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 18.12.2012

18.12.2012 14:49

Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 18.12.2012, přijala následující usnesení:


1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.


Valná hromada ČEZ, a. s., volí předsedou valné hromady pana Štěpána Bencu, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Michaelu Bencovou a paní Ivu Kohoutovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.


2. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Dětmarovice" do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.


Valná hromada ČEZ, a. s., uděluje, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas ke smlouvě o vkladu části podniku - organizační jednotka „Elektrárna Dětmarovice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., jež má být uzavřena mezi společností ČEZ, a. s., jakožto vkladatelem a společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice 1202, PSČ 735 71, IČO 294 52 279, jakožto příjemcem vkladu.


3. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s., schvaluje:

  • 1. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem MUDr. Milanem Bajgarem, která byla uzavřena dne 11.9.2012,
  • 2. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Robertem Vackem, která byla uzavřena dne 11.9.2012, a
  • 3. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., která byla uzavřena dne 11.9.2012.

4. Volba člena dozorčí rady.


Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem dozorčí rady ČEZ, a. s., pana Ing. Lubomíra Poula, nar. 15.2.1965, bytem Vidoulská 789/281, Praha 5, PSČ 158 00.

5. Volba člena výboru pro audit.


Valná hromada ČEZ, a. s., volí členem výboru pro audit ČEZ, a. s., paní Ing. Jiřinu Vorlovou, nar. 3.2.1963, bytem Brdlíkova 192/11, Praha 5, PSČ 150 00.

6. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy