RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na MVH dne 13.12.2012

Pozvánka na MVH dne 13.12.2012

14.11.2012 13:19
Představenstvo společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., IČ 44520000, se sídlem 140 00 Praha 4, Ctiradova 508/1 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4284 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13. 12. 2012 od 8:45 hodin, v sídle společnosti, zasedací místnost

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů mimořádné valné hromady
2. Změna stanov společnosti
3. Závěr


Registrace účastníků mimořádné valné hromady bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady.
Rozhodný den pro účast na mimořádné valné hromadě pro vlastníky zaknihovaných akcií společnosti je 5. 12.
2012. Práva spojená s akcií je oprávněna vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která je k tomuto rozhodnému
dni uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako majitel akcie.
Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo
prostřednictvím zástupce. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob ještě
originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že v rejstříku ještě
není zapsána změna statutárního orgánu, předkládá akcionář - právnická osoba originál či ověřenou fotokopii
rozhodnutí, jímž ke změně došlo. Zástupce se prokáže plnou mocí, a to buď originálem nebo úředně ověřenou
kopií, podepsanou řádně akcionářem. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Pokud je akcionář
zahraniční právnická nebo fyzická osoba a se zemí, kde tato osoba má sídlo nebo bydliště, nemá Česká republika
uzavřené příslušné dohody, předkládané dokumenty musí být superlegalizovány, jinak se považují za neplatné.
Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. Akcionáři
nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním řádné valné hromady.
Změna stanov spočívá ve změně podoby akcií společnosti a ve změně způsobu svolávání valné hromady. Návrh
změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 13. 11. 2012 do dne konání valné
hromady, v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hod. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na
svůj náklad a nebezpečí.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy