RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky CS Fondů

Informace pro podílníky CS Fondů

05.10.2012 10:48

AKRO investiční společnost a. s. informuje, že dne 27. 9. 2012 byl vyhlášen rozsudek Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ve věci žaloby o náhradu škody vůči České republice. Městský soud v Praze uložil České republice povinnost zaplatit žalobci na náhradu škody na jistině částku 1.023.863.462,- Kč. Zároveň přiznal i část požadovaného příslušenství. Přesné znění rozhodnutí bude uveřejněno na webových stránkách v momentu doručení protokolu z jednání, což lze očekávat v příštím týdnu. Lhůta k plnění České republice jsou 3 měsíce od právní moci rozsudku, tj. od doručení rozsudku Městského soudu v Praze účastníkům řízení.

Městský soud v Praze v ústně předneseném odůvodnění uvedl, že vyšel z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, ve kterém bylo dovozeno, že ze strany České republiky - Ministerstva financí došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Dále dovodil, že jsou splněny další předpoklady pro vznik nároku na náhradu škody, tj. výše škody a příčinná souvislost. Povinnost České republiky - Ministerstva financí k zaplacení náhrady škody uložil jako společnou a nerozdílnou s dalšími osobami odpovědnými za škodu.

Zdroj: AKRO investiční společnost a. s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy