RM-SYSTÉM»Události»Výroční zpráva společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2011

12.09.2012 16:49
Společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. je firmou, která má více než 80-letou tradici na trhu elektromotorů. V dlouhodobém horizontu dosahuje prosperity a rentability a její finanční situace je stabilizovaná. Dosažení této úrovně je dáno plněním zásadních cílů obchodní, finanční i personální politiky.

V roce 2011 pokračoval trend významného růstu poptávky, který byl nastartován již v druhém
pololetí roku 2010 a byl způsoben zejména oživením na německých trzích. Také se začaly kladně
projevovat investice vložené do vývoje nových motorů. V tomto trendu bude společnost pokračovat i v
dalších letech. Došlo k meziročnímu navýšení výkonů a tržeb. I zásluhou výše uvedených okolností
se podařilo realizovat cíle stanovené statutárními a kontrolními orgány. Nákladové položky se podařilo
držet díky racionalizaci a úsporným opatřením v rozumné výši, a tak mohly být stanovené cíle a
ukazatele bezezbytku splněny.
Firma ATAS elektromotory Náchod a.s. působí na trhu elektromotorů již od roku 1928. Je
výrobcem malých elektromotorů pro všeobecné použití a regulaci. Dále vyrábí zákaznické motory,
které jsou konstrukčně přizpůsobené účelu použití. Výrobky společnosti nacházejí uplatnění v mnoha
oborech a tomu je podřízen výrobní program tak, aby vyráběný sortiment splnil požadavky zákazníků
co do účelu použití, výkonu, napětí, otáček, hmotnosti, rozměrů, atd. Útvar marketingu provádí
monitoring trhu a požadavky potencionálních i stávajících odběratelů přenáší do vývojového oddělení.
Toto středisko spolu s dílnou prototypů je schopno vyvinout elektromotory dle dispozic zákazníků,
vyrobit vzorky a za podpory technologů zavést do výroby. Výrobní střediska, tj. lisovna, obrobna,
navijárna a montáž, jsou schopna zajistit celý proces výroby elektromotorů - lisování plechů, zástřik
rotorů hliníkem, obrábění kovových dílců, ruční i strojní navíjení rotorů a statorů i konečnou montáž
elektromotorů. Vlastní útvar nářadí a mechanizace vyrábí potřebné formy, přípravky, lisovací a střižné
nástroje příslušející danému typu výrobku. Převážná většina vyráběného sortimentu je ze své podstaty
závislá na ruční práci (malé série, originální postupy, apod.) Útvar řízení jakosti je vybaven novými
měřicími přístroji a zařízeními tak, aby bylo možno ověřit a prokázat kvalitu výrobků. Tato komplexnost
umožňuje rychlou reakci na požadavky zákazníků a je jedním z příznivých prvků, které umožňují
společnosti zlepšovat svoji pozici na trhu.
Výrobky naší společnosti jsou převážně určeny pro trh Evropské unie. Z toho více než 73 %
tržeb pochází z tzv. eurozóny. Pro společnost to znamená nutnost vyrovnat se s dopadem trvale
posilující Kč vůči EUR, s dopadem, který představuje každoročně mnohamilionové ztráty. Společnost
se snaží tento vliv eliminovat především svoji cenovou a kurzovou politikou (včetně navyšování podílu
úhrad v EUR v rámci ČR). Úspornými opatřeními v nákladových položkách potom z části vyrovnává
průběžné zvyšování cen vstupů - energie, materiálu, služeb i ceny práce. Přes tyto záporné vlivy se
trvale daří dosahovat kladného hospodářského výsledku.
Účetní závěrka je sestavena dle příslušné legislativy platné v České republice, zejména pak
podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novel, vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, českých účetních standardů pro účetní jednotky,
které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., daňových zákonů, aj.
Firma vlastní certifikát o shodě managementu jakosti s normou ČSN EN ISO 9001:2009 a nově
i certifikáty pro Ruskou federaci a Ukrajinu.
Výrobní program firmy, obchodní kontakty i další informace o firmě (včetně předchozích
Výročních zpráv) jsou k dispozici na webových stránkách http://www.atas.cz
Informace jsou uvedeny i v jazykových mutacích - v německém, ruském a anglickém jazyce

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy