RM-SYSTÉM»Události»ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE: hospodářské výsledky za rok 2001

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE: hospodářské výsledky za rok 2001

05.02.2002 00:00
Výnosy
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží vzrostly o 6,6% na 2 260,6 mil.Kč oproti 2 121,1 mil.Kč v roce 2000. Celkové provozní výnosy společnosti ČRa, a.s. (tj. celkové výnosy kromě výnosů finančních a mimořádných) za rok 2001 vzrostly ve srovnání se shodným obdobím roku 2000 o téměř 3% a dosáhly výše 2 785,8 milionů Kč.

Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výnosy z telekomunikačních služeb, které vzrostly o 13,6% na 1 212 milionů Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2000. Tento příznivý trend byl ovlivněn především výnosy z pronájmu pevných okruhů, které vzrostly o 18,2% na 763,6 milionů Kč. Výnosy za datové a transakční služby vykázaly nárůst 6,4% a dosáhly výše 448,4 milionů Kč. Růst telekomunikačních služeb, především pak služeb datových, je dán zejména růstem poptávky po těchto službách.

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 1% na 598,9 milionů Kč. Výnosy ze služeb spojených s šířením radiového signálu vykázaly stabilní úroveň ve srovnáním se shodným obdobím roku 2000 a dosáhly výše 359,8 mil Kč. Oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, což se pochopitelně odráží i na růstových možnostech samotného trhu.

Náklady
Celkové provozní náklady (tj. celkové náklady kromě nákladů finančních a mimořádných) za rok 2001 ve výši 2 711,8 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2000 nárůst o 1,6%.

Zvýšení
Výnosy
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží vzrostly o 6,6% na 2 260,6 mil.Kč oproti 2 121,1 mil.Kč v roce 2000. Celkové provozní výnosy společnosti ČRa, a.s. (tj. celkové výnosy kromě výnosů finančních a mimořádných) za rok 2001 vzrostly ve srovnání se shodným obdobím roku 2000 o téměř 3% a dosáhly výše 2 785,8 milionů Kč.

Na tomto nárůstu se nejvíce podílely výnosy z telekomunikačních služeb, které vzrostly o 13,6% na 1 212 milionů Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2000. Tento příznivý trend byl ovlivněn především výnosy z pronájmu pevných okruhů, které vzrostly o 18,2% na 763,6 milionů Kč. Výnosy za datové a transakční služby vykázaly nárůst 6,4% a dosáhly výše 448,4 milionů Kč. Růst telekomunikačních služeb, především pak služeb datových, je dán zejména růstem poptávky po těchto službách.

Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu vzrostly v souladu s očekáváním o 1% na 598,9 milionů Kč. Výnosy ze služeb spojených s šířením radiového signálu vykázaly stabilní úroveň ve srovnáním se shodným obdobím roku 2000 a dosáhly výše 359,8 mil Kč. Oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání je limitovaným segmentem trhu, což se pochopitelně odráží i na růstových možnostech samotného trhu.

Náklady
Celkové provozní náklady (tj. celkové náklady kromě nákladů finančních a mimořádných) za rok 2001 ve výši 2 711,8 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2000 nárůst o 1,6%.

Zvýšení nákladů bylo dáno nárůstem správních poplatků a poplatků za povolené kmitočty placených Českému telekomunikačnímu úřadu o 71,5% (v celkové výši 79,6 mil. Kč za rok 2001 oproti 46,4 mil. Kč za stejné období roku 2000) vyplývajícími z nového telekomunikačního zákona a nárůstem odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku, u kterých vzhledem k investičním aktivitám ČRa, a.s. v letech 2000 a 2001 došlo za rok 2001 ke zvýšení oproti roku 2000 o 20,4%. Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku dosáhly celkové výše 1 109,3 mil. Kč. Tento nárůst je kompenzován výrazným snížením nákladů v oblasti oprav a poradenských služeb. V roce 2000 byly do celkových provozních nákladů zahrnuty i náklady spojené s opcí, které v roce 2001 nevznikly.

Provozní zisk
Provozní zisk dosáhl za sledované období roku 2001 výše 74 milionů Kč a oproti loňskému roku vzrostl o 101,2%. V nárůstu provozního zisku se pozitivně odrazila jak úsporná opatření v oblasti nákladů, tak i faktory spojené s restrukturalizací společnosti a se zaváděním hodnotového řízení.

Finanční výnosy a náklady
Čisté výnosy z finančních operací za rok 2001 dosáhly výše 2 581,5 mil.Kč. V této částce jsou zahrnuty jednorázové výnosové úroky a výnos z kompenzace za opce ve společnosti RadioMobil a.s.

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2001 činil 2 685,8 mil.Kč. V případě srovnání s rokem 2000, kdy hospodářský výsledek před zdaněním tvořil 21 813,6 mil.Kč, je nutné si uvědomit, že jeho výše byla velmi pozitivně ovlivněna zahrnutím kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil a.s. do finančních výsledků za rok 2000.

Investice
Investice dosáhly za rok 2001 částky 1 752,5 mil. Kč.

Více než 81% těchto investic, společnost směřovala především do rozvoje telekomunikační sítě - páteřní i přístupové. Investice do rozvoje telekomunikační sítě jsou v zájmu udržení a posílení konkurenceschopnosti společnosti na telekomunikačním trhu.

V souladu s trendem na telekomunikačním trhu a v souladu se strategií společnosti je rovněž kladen důraz na rozvoj optické sítě. Proto je v současné době páteřní síť, která byla vybudována na bázi RR spojů, doplňována paralelní sítí spojů optických. Cílem rozvoje páteřní sítě je vybudovat optické spoje do všech významných měst České republiky.Zdroj:ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.