RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

06.08.2012 09:38
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V. se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko, s registrovanou adresou: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu, číslo registrace: 341 99 203

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 23 stanov Společnosti bychom Vás rádi pozvali na mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat: 21. září 2012 v 9:30 hodin CET ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V., Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer, Nizozemsko

 

Program:

  1. Zahájení a úvodní oznámení
  2. Jmenování exekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  3. Udělení titulu generálního ředitele (Chief Executive Officer) exekutivnímu členu představenstva (bod k hlasování)
  4. Jmenování neexekutivního člena představenstva (bod k hlasování)
  5. Udělení titulu předsedy představenstva (Chairman of the Management Board) neexekutivnímu členu představenstva (bod k hlasování)
  6. Závěr

 

Rozhodný den

 

Na této mimořádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které (i) jsou ke dni 24. srpna 2012 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem. Za evidenci držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen "Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence zprostředkovatelů Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů Společnosti k Rozhodnému dni a (ii) které se řádně zaregistrovaly k účasti na valné hromadě.

 

Registrace

 

Pokud si přejete se mimořádné valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní, musíte se písemně zaregistrovat tak, jak je uvedeno níže a to nejpozději dne 14. září 2012.

 

Držitelé Obchodovaných akcií

 

Akcionáři, kteří drží naše Obchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě, musí zažádat prostřednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými papíry o registraci svého jména a počtu hlasů, které chtějí uplatnit na mimořádné valné hromadě, u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (bývalý Univyc) nebo Central Clearinghouse and Depository Budapest Ltd. (KELER) nebo, pokud jejich akcie nejsou drženy prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. nebo KELERu, u ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083CN Amsterdam (jako registrátora a zprostředkovatele pro AAA Auto Group N.V. vůči Euroclear Netherlands). Registrace musí proběhnout nejpozději 14. září 2012, proto může být nezbytné, aby akcionář dal tuto instrukci v dostatečném předstihu tak, aby banka nebo obchodník s cennými papíry měli možnost jeho registraci vyřídit. Příslušná žádost o registraci by měla být odeslána bankou nebo obchodníkem s cennými papíry na Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na emailovou adresu: cdcp@pse.cz nebo na KELER na emailovou adresu: rko@keler.hu nebo na ING Bank N.V. na emailovou adresu: iss.pas.hbk@ing.nl.

 

Držitelé Neobchodovaných akcií

 

Akcionáři, kteří drží naše Neobchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě, mohou o toto písemně požádat Společnost nejpozději do 14. září 2012 na její registrované adrese Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, kde stvrdí, že počet akcií zapsaných na jejich jméno byl k Rozhodnému dni zaregistrován na jejich jméno. Na základě potvrzení o přijetí této žádosti bude akcionáři umožněn vstup na valnou hromadu.

 

Další důležité informace týkající se účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě

 

Jakýkoliv akcionář, který si přeje se zúčastnit mimořádné valné hromady a hlasovat na ní, se bude moci této valné hromady účastnit a hlasovat na ní, pouze pokud poskytne nejpozději před zahájením mimořádné valné hromady dostatečný důkaz, že (i) je osobou registrovanou na mimořádnou valnou hromadu (přičemž takovým důkazem může být doklad totožnosti např. cestovní doklad), nebo (ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu (uspokojivý důkaz jednat jménem registrované osoby je např. mimořádně podepsaná plná moc a cestovní doklad). Držitelé Neobchodovaných akcií jsou povinni prokázat prostřednictvím dostatečného potvrzení vydaného příslušným obchodníkem s cennými papíry anebo bankou, že byli k Rozhodnému dni vedeni v záznamech banky nebo obchodníka s cennými papíry jako držitelé příslušných akcií (dostatečným důkazem je např. potvrzení vydané příslušným obchodníkem s cennými papíry nebo bankou).

 

Plná moc a pokyn k hlasování

 

Pokud si akcionáři přejí být zastoupeni na mimořádné valné hromadě na základě plné moci - aniž by tím byly dotčeny požadavky stanovené výše - je nutné, aby příslušná plná moc udělená akcionářem byla doručena představenstvu Společnosti nejpozději 17. září 2012 do 9:00 hodin na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení o registraci, akcionáři, kteří se nezúčastní mimořádné valné hromady osobně ani na základě plné moci, mohou udělit plnou moc a pokyn k hlasování osobě, kterou stanoví Společnost. Pro udělení plné moci a pokynu k hlasování musí akcionáři použít formulář, který si vyžádají u Společnosti (tel.číslo: +420 283 068 583; číslo faxu: +420 283 060 601). Formulář lze také stáhnout z internetových stránek Společnosti (www.aaaauto.nl). Formulář vyplněný akcionářem musí být doručen na uvedenou registrovanou adresu Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, nejpozději 17. září 2012 do 9:00.

 

Ostatní ustanovení

 

Dokumentace týkající se mimořádné valné hromady (tj. program jednání a poznámky k němu) bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti: www.aaaauto.nl a na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, a to od 3. srpna 2012.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.