RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady 2012

TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady 2012

26.06.2012 12:59
Dne 22.6.2012 od 900 hod se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813). Akcionáři na valné hromadě schválili, aby zisk za rok 2011 ve výši 52.503.066,40 Kč byl rozdělen takto: 10.500.600,00 Kč – do rezervního fondu, 1.500.000,- Kč – do sociálního fondu, 13.991.768,22 Kč - ve prospěch účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let, 26.510.698,18 Kč - ve prospěch účtu 428 – nerozdělený zisk.

Akcionáři společnosti neodsouhlasili výplatu dividend za rok 2011.
Na valné hromadě byly akcionáři projednány a schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 (zpráva o propojených osobách). Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
Byly schváleny odměny členům orgánů společnosti a osobě pověřené obchodním vedením. Byly schváleny dodatky smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti. Bylo schváleno převzetí ručitelského závazku za ČOV Senica, s.r.o.
Veškeré podklady projednávaným bodům na valné hromadě byly umístěny v dostatečném předstihu na internetových stránkách společnosti.
V Otrokovicích 26.6.2012

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy