RM-SYSTÉM»Události»Soudní rozhodnutí v řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

Soudní rozhodnutí v řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-out)

25.06.2012 09:47
Dne 19. července 2011 společnosti New World Resources Plc (“NWR Plc”) a New World Resources N.V. (“NWR NV”) oznámily, že NWR Plc zahájila řízení o vytěsnění minoritních akcionářů (compulsory squeeze-out) u Obchodní komory odvolacího soudu v Amsterdamu (Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeals) („Obchodní komora“) podle nizozemského práva, čímž NWR Plc zamýšlí nabýt veškeré zbývající akcie emitované NWR NV („Akcie“). Včera, dne 19. června 2012, vydala Obchodní komora v těchto řízeních o vytěsnění rozsudek, kterým uložila stávajícím majitelům Akcií převést jejich Akcie na NWR Plc za cenu 3,96 eur za akcii. Tato cena je založena na závěrečné ceně akcií druhu A emitovaných NWR Plc na Burze cenných papírů Praha ke dni 18. června 2012 (101,00 Kč). Tato cena bude zvýšena o zákonné úroky za období ode dne 19. června 2012 do dne, kdy dojde k převodu Akcií ve prospěch NWR Plc. Jakékoli dividendy z Akcií splatné po 18. červnu 2012 budou považovány za částečnou platbu ceny Akcií.

NWR Plc zamýšlí zaplatit cenu Akcií a nabýt Akcie od zbývajících akcionářů po uplynutí tříměsíční lhůty pro podání odvolání, která uplyne dne 19. září 2012. K samotné platbě a převodu Akcií dojde po tomto datu, za předpokladu, že nebude podáno žádné odvolání.

S výhradou podmínek stanovených výše, NWR Plc stanoví datum platby ceny a nabytí Akcií od zbývajících akcionářů po 19. září 2012, tj. po uplynutí tříměsíční lhůty pro podání odvolání. NWR Plc zamýšlí vydat tiskovou zprávu po tomto datu, ve které bude uvedeno datum převodu Akcií a stanoveny údaje nezbytné pro realizaci převodu Akcií.

Zdroj: New World Resources Plc a New World Resources N.V.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.