RM-SYSTÉM»Události»Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

22.06.2012 14:31
Amsterdam / Budapešť / Praha, 22. června 2012 – Následují usnesení řádné valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.

Akcionáři AAA Auto Group N.V. projednávali následující program:

1. Zahájení a úvodní oznámení

2. a. Diskuze ohledně účetní závěrky za rok 2011 (včetně corporate governance)

b. Schválení účetní závěrky za rok 2011 (bod k hlasování)

3. a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu hospodářskému roku (bod k hlasování)

b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu hospodářskému roku (bod k hlasování)

4. Oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií Společnosti (bod k hlasování)

5. Jmenování auditora (bod k hlasování)

6. Závěr

Hlavním bodem projednávaným na řádné valné hromadě akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V. byly hospodářské výsledky společnosti za rok 2011, vývoj na trhu ojetých vozů a zlepšení celkové finanční pozice skupiny. Akcionáři v návaznosti na to přijali konsolidovanou účetní uzávěrku za rok 2011 společnosti AAA Auto Group N.V. a jejích dceřiných společností (Skupina) sestavenou a auditovanou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými Evropskou Unií ("IFRS").

Stejně jako v minulých letech valná hromada akcionářů prodloužila oprávnění představenstva zpětně odkoupit prostřednictvím burzy cenných papírů akcie Společnosti až do výše 10 % akciového kapitálu, pokud to bude třeba. V souladu s nizozemským právem bylo oprávnění představenstva ke zpětnému odkupu akcií schváleno na období 18 měsíců a tím bylo prodlouženo do 22. prosince 2013. Minimální cena zpětně odkoupených akcií by v takovém případě byla rovna jejich nominální hodnotě, tj. 0,1 eur, zatímco maximální cena by se rovnala 4 eurům za akcii.

Vzhledem k tomu, že nebylo učiněno žádné usnesení týkající se posledního hlavního bodu programu valné hromady, představenstvo je tak oprávněno jmenovat auditora Společnosti pro hospodářský rok 2012 za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2012 a vydání nezávislého výroku auditora.Další podrobnosti o řádné valné hromadě, tj.: zápis z valné hromady spolu s Výroční zprávou 2011 obsahující auditované konsolidované účetní výkazy za rok 2011 a výrok auditora, jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti: http://www.aaaauto.cz/ v sekci O nás / Pro investory / Corporate Governance.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.