RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

29.05.2012 11:35
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 IČ: 45193070 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se koná dne 29. června 2012 od 9.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Volba člena představenstva
  4. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti a schválení odměny člena představenstva za výkon funkce při zařizování záležitostí společnosti
  5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2011, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2011, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2011, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2011.
  6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
  7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
  8. Určení auditora společnosti
  9. Závěr


Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k ozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 22. června 2012 a jeho význam spočívá v tom, že se
určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy