RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady

Oznámení o konání řádné valné hromady

23.05.2012 09:17
Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2012 od 10 hod. v TOP HOTELU PRAHA, ulice Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
 4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.
 5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011.
 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2011.
 7. Určení auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2012.
 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
 9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů.
 10. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
 11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů výboru pro audit.
 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.
 14. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Elektrárna Počerady" do základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s.
 15. Udělení souhlasu ke smlouvě o vkladu části podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě" do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
 16. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. červen 2012. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy