RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Lafarge Cement, a.s.

16.05.2012 16:09
Představenstvo akciové společnosti Lafarge Cement, a.s. Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 15. 6. 2012 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti.

Program jednání:

  1. Zahájení.
  2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku.
  4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
  5. Rozhodnutí o předložených zprávách, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011.
  6. Změny a doplňky stanov.
  7. Změny v představenstvu akciové společnosti a dozorčí radě.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměnách členů představenstva a dozorčí rady.
  9. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
  10. Závěr.


Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. 6. 2012. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy