RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady KDYNIUM a. s.

16.05.2012 15:58
Představenstvo společnosti KDYNIUM a. s., se sídlem ve Kdyni, Nádražní 104, okres Domažlice, IČ: 453 57 293 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2012 od 13:00 hodin v Brně, Heršpická 758/13 (zasedací místnost v sídle společnosti KAROSERIA a.s.).

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení.
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Změna stanov.
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
 5. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
 6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku.
 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012.
 9. Odvolání a volba člena představenstva.
 10. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce člena orgánu společnosti.
 11. Projednání a schválení dodatků ke smlouvám o půjčkách uzavřených s ovládající osobou.
 12. Závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. červen 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat zde akcionářská práva má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy