RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na řádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu AAA Auto Group N.V.

14.05.2012 09:16
AAA Auto Group N.V. se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko, s registrovanou adresou: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 23 stanov Společnosti bychom Vás rádi pozvali na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat:

22. června 2012 v 9:30 hodin CET ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V., Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer, Nizozemsko

Program:

1. Zahájení a úvodní oznámení

2. a. Diskuze ohledně účetní závěrky za rok 2011 (včetně corporate governance)

b. Schválení účetní závěrky za rok 2011 (bod k hlasování)

3. a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování)

b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování)

4. Udělení oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií (bod k hlasování)

5. Jmenování auditora (bod k hlasování)

6. Závěr

Rozhodný den

Na této řádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které (i) jsou ke dni 25. května 2012 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem. Za evidenci držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen "Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence zprostředkovatelů Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů Společnosti k Rozhodnému dni, a (ii) které se řádně zaregistrovaly k účasti na valné hromadě.

Registrace

Pokud si přejete se řádné valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní, musíte se písemně zaregistrovat tak, jak je uvedeno níže a to nejpozději 15. června 2012.

Držitelé Obchodovaných akcií

Akcionáři, kteří drží naše Obchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na řádné valné hromadě, musí zažádat prostřednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými papíry o registraci svého jména a počtu hlasů, které chtějí uplatnit na řádné valné hromadě, u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (bývalý Univyc) nebo Central Clearinghouse and Depository Budapest Ltd. (KELER) nebo, pokud jejich akcie nejsou drženy prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. nebo KELERu, u ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083CN Amsterdam (jako registrátora a zprostředkovatele pro AAA Auto Group N.V. vůči Euroclear Netherlands). Registrace musí proběhnout nejpozději 15. června 2012, proto může být nezbytné, aby akcionář dal tuto instrukci v dostatečném předstihu tak, aby banka nebo obchodník s cennými papíry měli možnost jeho registraci vyřídit. Příslušná žádost o registraci by měla být odeslána bankou nebo obchodníkem s cennými papíry na Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. na emailovou adresu: cdcp@pse.cz nebo na KELER na emailovou adresu: rko@keler.hu nebo na ING Bank N.V. na emailovou adresu: iss.pas.hbk@ing.nl.

Držitelé Neobchodovaných akcií

Akcionáři, kteří drží naše Neobchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na řádné valné hromadě, mohou o toto písemně požádat Společnost nejpozději do 15. června 2012 na její registrované adrese Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, kde stvrdí, že počet akcií zapsaných na jejich jméno byl k Rozhodnému dni zaregistrován na jejich jméno. Na základě potvrzení o přijetí této žádosti bude akcionáři umožněn vstup na valnou hromadu.

Další důležité informace týkající se účasti a hlasování na řádné valné hromadě

Jakýkoliv akcionář, který si přeje se zúčastnit řádné valné hromady a hlasovat na ní, se bude moci této valné hromady účastnit a hlasovat na ní, pouze pokud poskytne nejpozději před zahájením řádné valné hromady dostatečný důkaz, že (i) je osobou registrovanou na řádnou valnou hromadu (přičemž takovým důkazem může být doklad totožnosti např. cestovní doklad), nebo (ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu (uspokojivý důkaz jednat jménem registrované osoby je např. řádně podepsaná plná moc a cestovní doklad). Držitelé Neobchodovaných akcií jsou povinni prokázat prostřednictvím dostatečného potvrzení vydaného příslušným obchodníkem s cennými papíry anebo bankou, že byli k Rozhodnému dni vedeni v záznamech banky nebo obchodníka s cennými papíry jako držitelé příslušných akcií (dostatečným důkazem je např. potvrzení vydané příslušným obchodníkem s cennými papíry nebo bankou).

Plná moc a pokyn k hlasování

Pokud si akcionáři přejí být zastoupeni na řádné valné hromadě na základě plné moci - aniž by tím byly dotčeny požadavky stanovené výše - je nutné, aby příslušná plná moc udělená akcionářem byla doručena představenstvu Společnosti nejpozději 18. června 2012 do 9:00 hodin na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení o registraci, akcionáři, kteří se nezúčastní řádné valné hromady osobně ani na základě plné moci, mohou udělit plnou moc a pokyn k hlasování osobě, kterou stanoví Společnost. Pro udělení plné moci a pokynu k hlasování musí akcionáři použít formulář, který si vyžádají u Společnosti (tel.číslo: +420 283 068 583; číslo faxu: +420 283 060 601). Formulář lze také stáhnout z internetových stránek Společnosti (www.aaaauto.nl). Formulář vyplněný akcionářem musí být doručen na uvedenou registrovanou adresu Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, nejpozději 18. června 2012 do 9:00.

Ostatní ustanovení

Dokumentace týkající se řádné valné hromady (tj. program jednání a poznámky k němu, Výroční zpráva za rok 2011 obsahující auditorem ověřenou účetní závěrku za rok 2011 a zprávu auditora) bude k dispozici na internetových stránkách Společnosti: www.aaaauto.nl a na registrované adrese Společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, od 11. května 2012.

Pozvánku s odkazy na všechny dodatečné dokumenty týkající se této řádné valné hromady naleznete na stránkách Společnosti zde:
AAA WEB


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.