RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

Oznámení o konání valné hromady společnosti TESLA KARLÍN, a.s.

10.05.2012 12:01
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze svolává řádnou valnou hromaduna den 14. června 2012 od 13.30 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011
 4. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva dle § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění
 5. Projednání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011
 6. Projednání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
 7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011, návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
 8. Schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o jejím majetku v roce 2011
 9. Schválení řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2011, konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
 10. Schválení zprávy představenstva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011
 11. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 12. Volba členů výboru pro audit
 13. Projednání a schválení odměňování členů výboru pro audit
 14. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
 15. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 7. červen 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy