RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SELGEN, a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti SELGEN, a. s.

04.05.2012 08:50
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. Sídlo: Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37 IČ: 47116099 svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 7. června 2012 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Stupice 24, PSČ 250 84, Sibřina.

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2011 s návrhem na rozdělení zisku
  5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku
  7. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012
  8. Schválení měsíční mzdy generálního ředitele
  9. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  10. Závěr valné hromady

Podmínky pro účast na valné hromadě:
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 31. květen 2012.
Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení
ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy