RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

04.05.2012 08:35
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. se sídlem: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, identifikační číslo: 60 10 87 11 svolává na den 5. června 2012 v 10.00 hodin řádnou valnou hromadu, která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2011, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2011, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2011
  5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
  6. Změna stanov
  7. Závěr

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 29. květen 2012.
Valné hromady jsou oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů, a dále pouze ti akcionáři s akciemi na majitele, kteří vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Přitom se má za to, že ten, kdo při uplatnění práva k účasti na valné hromadě předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.
V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru. Jestliže společnost vydala akcie na jméno a práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů nebo, nahrazuje-li tento seznam evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu, osoba zapsaná v této evidenci. Má se za to, že ten, kdo při uplatnění práva předloží společnosti listinné akcie na majitele, byl oprávněn vykonávat toto právo k rozhodnému dni.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy