RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

04.05.2012 07:37
Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. se bude konat 5. června 2012 od 11.00 hodin v Kongresovém centru Praha, a.s. , ul. 5. května 65, Praha 4, PSČ 140 21, vchod č. 5, 2. patro, zasedací sál č. 5.


Program jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba osob do orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2011, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2011 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011
 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2011
 10. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011 dle ustanovení čl. 26 stanov společnosti
 11. Změny ve složení dozorčí rady
 12. Závěr valné hromady

Rozhodný den
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 obchodního zákoníku sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 29. květen 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Dokumenty k nadcházející valné hromadě najdete na webových stránkách společnosti UNIPETROL, a.s.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.