RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 28. května 2012

Řádná valná hromada Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. se bude konat 28. května 2012

26.04.2012 10:43
Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. sídlem Praha 7-Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04 IČ: 45273448 svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. května 2012 v 10.00 hodin v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení řádné valné hromady
  2. Volba orgánů řádné valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2011, řádná účetní závěrka za rok 2011, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2011.
  4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2011, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  7. Rozhodnutí o změně stanov
  8. Volba členů dozorčí rady PTC Praha a. s.
  9. Schválení auditora pro rok 2012
  10. Závěr

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, tj. k 21. května 2012.
Význam rozhodného spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní.

Výroční zpráva PTC Praha a.s. 2011 s oznámením o valné hromadě

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy