RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.

19.04.2012 15:50
Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. Sídlo: Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13 IČ: 46900187 oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29. 5. 2012 v 9.00 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
  3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2011, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
  4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011.
  6. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
  7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o mzdě člena statutárního orgánu pověřeného obchodním vedením společnosti.
  8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2012.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 22. 5. 2012

Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy