RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

29.03.2012 15:05
Představenstvo společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Sídlo: Hybešova 254/16, 657 33 Brno IČ: 46347275 oznamuje všem svým akcionářům, že ve smyslu ustanovení § 184a a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, a článku 11 stanov společnosti svolává na pátek 27.4.2012 v 10.00 hodin do jídelny úpravny vody Pisárky-Pisárecká 1, Brno XX. řádnou valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
  2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2011.
  4. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2011, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku včetně stanovení výše, způsobu a termínu výplaty dividend, odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2011, návrhu na rozdělení zisku včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2011.
  6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2011, schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty dividend, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
  7. Volba člena představenstva.
  8. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
  9. Závěr valné hromady.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy