RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

29.03.2012 11:52
Představenstvo společnosti Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 500 04, IČ: 601 08 789, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 15. května 2012 ve 13.00 hodin v salonku EA Hotelu Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
  3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
  4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů.
  5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012.
  6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
  7. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
  9. Ukončení valné hromady.


Prezence akcionářů bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8. květen 2012. Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z § 184 odst. 3, věta čtvrtá, Obchodního zákoníku.

Další informace a dokumenty ke konání řádné valné hromady naleznete na stránkách společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy