RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Philip Morris ČR a.s.

27.03.2012 10:35
Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 27. dubna 2012 od 10.00 hodin ve shora uvedeném sídle společnosti.

Program jednání:

  1. Zahájení valné hromady;
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu;
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2011, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku za rok 2011, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
  4. Zpráva dozorčí rady;
  5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2011, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend;
  6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
  7. Volba členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit;
  8. Určení auditora společnosti;
  9. Závěr valné hromady.


V případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněna se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, osoba, která je uvedena ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, tj. 20. dubnu 2012 (dále jen „rozhodný den"). V případě listinných akcií společnosti je oprávněna se zúčastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní, přímo nebo v zastoupení, osoba uvedená v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni, tj. 20. dubnu 2012 (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy