RM-SYSTÉM»Události»Informace o konání valné hromady společnosti Komerční banka, a.s.

Informace o konání valné hromady společnosti Komerční banka, a.s.

21.03.2012 08:24
Představenstvo společnosti Komerční banka, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“), která se bude konat dne 26. dubna 2012 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2011; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
 4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky za rok 2011
 5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2011, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník")
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011
 9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
 10. Personální změny v dozorčí radě
 11. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
 13. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
 14. Určení auditora k provedení povinného auditu
 15. Závěr


Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. duben 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

 

Další informace a dokumenty ke konání řádné valné hromady budou dostupné na webu Komerční banky, a.s. v sekci O bance - Tiskové centrum - Informační povinnost - Valné hromady

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy