RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti VEBA, textilní závody a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti VEBA, textilní závody a.s.

28.12.2011 14:44
Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a.s. Sídlo: Přadlácká 89, Broumov IČ: 45534276 svolává na žádost společnosti INCOT spol. s r.o., se sídlem Králíky, Hradecká 387, PSČ 561 69, IČ: 25291645 která je majitelem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu akciové společnosti mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. ledna 2012 od 10.00 hod. v Hotelu VEBA, Šalounova ul. 127 v Broumově.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele,
    ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů)
  4. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti
  5. Změna podoby akcií na listinnou a související změna stanov
  6. Změna stanov společnosti
  7. ZávěrPrezence akcionářů bude probíhat od 9.00 do 10.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Právnické osoby předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, nebo jejich ověřené kopie. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné
moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění, zejména, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci pro zmocněnce musí být úředně ověřen.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 9. ledna 2012. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva mají pouze osoby, které jsou akcionáři k tomuto dni.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách společnosti VEBA, textilní závody a. s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy